Algemene voorwaarden

Aard en duur van de overeenkomst

 • De werkzaamheden omschreven in de offerte zijn bindend. Deze zijn bevestigd en ondertekend door de opdrachtgever.

 • Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 • De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtgever zijn voltooid. Bij fondsenwerving eindigen de werkzaamheden na afloop van het fondsenwervingstraject.

 • Dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Uitvoering

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Coöperatieve vereniging Helpgoed U.A. Het staat opdrachtnemer vrij in overleg met de opdrachtgever de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden aangesloten bij Coöperatieve vereniging Helpgoed U.A. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

 • Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.

 • Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 • Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

 • Bij al de fondswervende activiteiten zoals het aanschrijven van vermogensfondsen, brieven sturen naar donateurs en crowdfundingsacties is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het resultaat.

Benodigde informatie bij fondsenwerving

De opdrachtgever zal bij fondsenwerving de benodigde informatie voor de fondsenwerving ter beschikking stellen:

 • Informatie om het projectplan te schrijven.

 • Financieel jaarverslag (indien aanwezig).

 • Inhoudelijk jaarverslag (indien aanwezig).

 • Recent bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

 • Kopie statuten van stichting

 • Kopie ANBI toekenning (indien aanwezig)

 • Retourneren van een getekende privacy verklaring

Vergoeding en betaling

 • De opdrachtnemer zendt overeenkomstig de offerte een factuur voor de verrichte werkzaamheden.

 • Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening op een door opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

 • Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer – alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

 • Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

Belastingen en sociale premies

 • Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

 • Mocht opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke danwel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart opdrachtnemer de opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever zelf.

Tussentijdse beëindiging

 • De opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt behalve als er sprake is van een no-pay-no-cure constructie.  Indien de samenwerking bij een no-cure-no pay constructie wordt beëindigd nadat het projectplan is goedgekeurd dienen dan de reeks gemaakte uren uit betaald te worden tegen een urentarief van 50 euro per uur (dit bedrag is exclusief BTW en exclusief reiskosten). opgelegd) met een maximum van 1500 euro (exclusief btw en exclusief reiskosten) per projectplan.

 • Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

  • in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;

  • in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;

  • in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;

  •  indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.